Tobiasschool Amsterdam

Uw kind naar het SBO - Leerlingen

Kennismaking
Meerdere malen per jaar vindt er een digitale informatieochtend plaats voor geïnteresseerde ouders/verzorgers, gegeven door de directeur Frieda Wijnands.

Ouder(s) /verzorger(s) kunnen zich hiervoor aanmelden op het volgende mailadres: info@tobiasschool.vova.nl  

Zij krijgen dan een uitnodiging per mail voor de eerst volgende informatieochtend en de verdere details.

Aanmelding
De ouder(s)/verzorger(s) vullen het aanmeldingsformulier van de school in en sturen dit voorzien van de benodigde bijlagen naar de administratie van de school. Hiermee is uw zoon/dochter aangemeld maar nog niet geplaatst.

De onderzoeken door het zorgadviesteam (ZAT)
Het ZAT beoordeelt na bestudering van de beschikbare dossiers (TLV) en eventueel door middel van eigen aanvullend onderzoek of de Tobiasschool in staat is een antwoord te vinden op datgene wat de leerling voor zijn verdere ontwikkeling nodig heeft. Zij formuleert voor het team een handelingsgericht advies met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak van de leerling. In voorkomende gevallen zal de onderwijshulpverlener van bureau Jeugdzorg en/of de schoolarts van de GGD aanvullend onderzoek, advies en begeleidingswerkzaamheden verrichten.

Jaarlijkse advisering
Ons uitgangspunt is dat de plaatsing op school een tijdelijk karakter moet hebben. Behandeling is daar op gericht. De verblijfsduur is uiteraard afhankelijk van de problematiek en de vorderingen van de leerling. Jaarlijks worden er een aantal niveautoetsen afgenomen. Mede aan de hand van de met deze toetsen verkregen informatie wordt bekeken of de leerling voldoende vorderingen maakt en er reden is een terugplaatsingplan op te stellen.

Lees meer in 'doorstroming ander onderwijs/ambulante begeleiding'.