Tobiasschool Amsterdam

Uw kind naar het SBO - Leerlingen

TobiasschoolDe Tobiasschool neemt leerlingen aan waarbij sprake is van leerstoornissen en/of sociaal-emotionele problematiek. Dat wil zeggen dat er wel gedragsproblemen kunnen zijn maar dat deze ondergeschikt zijn aan de leerstoornissen.
De leerlingen kunnen door hun geaardheid en/of omstandigheden het reguliere onderwijs (tijdelijk) niet volgen. Dikwijls blijken de problemen een diepere oorzaak te hebben.
De Tobiasleerling bestaat niet! Iedere leerling heeft zijn eigen problematiek. Globaal zijn er wel een aantal probleem-categorieën te onderscheiden.

 1. Leerstoornissen of belemmeringen bij:
  • taal: moeite met de zinsbouw en samenhang van woorden in een zin, dit uit zich o.a. in spellingsproblemen, dyslexie;
  • technisch lezen;
  • rekenen: bijvoorbeeld ten aanzien van het getalsbegrip en het hanteren van oplossingsschema’s, moeite met ruimtelijk inzicht, dyscalculie;
  • de geheugenfunctie;
  • de werkhouding: traag tempo, slordige, globale, chaotische verwerking van de leerstof;
  • de concentratie: onrust, snel afgeleid zijn, direct en impulsief reagerend op indrukken, problemen met gerichte selectie van signalen die bewust of onbewust waargenomen worden;
  • de motoriek en/of zintuiglijke waarneming;
  • het zelfstandig aanbrengen van structuur in eigen bezigheden op school en thuis.
 2. Sociaal-emotionele problematiek:
  • de leerlingen hebben weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden; ze zijn erg onzeker als ze op hun prestaties beoordeeld worden (faalangst);
  • het doormaken van een vertraagde ontwikkeling; de leerling is als persoon nog onvoldoende schoolrijp voor het regulier onderwijs, dit kan zich uitdrukken in problemen in de lichaamsoriëntatie en de ordening;
  • de leerlingen hebben moeite met het leggen van contacten met medeleerlingen en/of volwassenen; bijvoorbeeld in het aangaan van vertrouwensrelaties;
  • de leerling kan onvoldoende omgaan met eigen sterke en zwakke kanten (negatief zelfbeeld);
  • verzetgedrag, dat alleen via extra begeleiding beïnvloedbaar is;
  • de leerling kan door allerlei oorzaken zijn motivatie voor de school verloren hebben;
  • de leerling toont gedragingen zoals angsten, dwanghandelingen, agressie of teruggetrokkenheid.
 3. Psychosomatische klachten zoals:
  • buikpijn, hoofdpijn, duizelingen enz.
 4. Capaciteiten:
  • De leerling heeft niet genoeg capaciteiten om het regulier onderwijs te volgen (verbrede toelating)

Lees meer in 'toelatingsbeleid'.