Tobiasschool Amsterdam

Algemeen - Sociale veiligheid

Veiligheidsplan

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en- vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt er adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien.

Om een sociaal veilig klimaat te creëren, zet de school meerdere met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methodes in op individueel, op klassikaal en op schoolniveau. Ook betrekt de school de ouders en de omgeving bij de aanpak.

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu conform de cao's basis- en voortgezet onderwijs. Dit plan wordt ook wel (school)veiligheidsplan genoemd. Hierin beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt. Zowel preventieve als curatieve maatregelen worden hierin beschreven. De school beschikt over een veiligheidsplan dat ter inzage aanwezig is.

Lees meer in 'Ouder- en Kindteam'.